Rookmelders

Per 1 juli 2022 is het verplicht dat iedere woning in Nederland is voorzien van rookmelders. Ook VvE’s krijgen hier dus mee te maken. Het plaatsen van rookmelders spaart mensenlevens, maar ook gebouwen.
Op de begane grond en op elke woonlaag moeten rookmelders geplaatst worden die voldoen aan NEN14604. NEN staat voor NEderlandse Norm, de standaard waarin o.a. veel voorschriften uit het bouwbesluit zijn vastgelegd over kwaliteit en veiligheid. Belangrijk is om in elk geval een rookmelder in de centrale/gemeenschappelijke hal te plaatsen: dit is meestal de vluchtroute. Nog beter is ook in elke slaapkamer en de woonkamer en overal waar elektrische apparaten worden opgehangen of waar de oplaadpunten voor de accu’s van de elektrische fietsen zich bevinden. De rookmelder komt tegen het plafond (of schuin dak), op minimaal 50 centimeter van de muur of de hoek en niet op de tocht of vlakbij mechanische ventilatie.

Laadpalen

Het toenemend aantal elektrische auto’s zorgt er voor dat er steeds meer behoefte is aan oplaadpunten. De ontwikkelingen zijn relatief nieuw, zodat ook de risico’s die daarmee gepaard gaan moeten worden geïnventariseerd en regelgeving moet worden vastgelegd. Momenteel is er een Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s in behandeling. Dit wetsvoorstel legt met een notificatieplicht de basis voor de mogelijkheid van een individuele appartementseigenaar of groep appartementseigenaars om op eenvoudigere wijze een oplaadpunt op een privé-parkeervak en/of op een gemeenschappelijke parkeergelegenheid te plaatsen, zonder dat daarvoor een besluit van de vergadering van eigenaars nodig is. Een rechtsgeldige notificatie komt slechts tot stand indien is voldaan aan de voorwaarden in de notificatieregeling. Met dit wetsvoorstel wordt daarom in de wet een grondslag opgenomen voor een algemene maatregel van bestuur (AMvB), waarin de notificatieregeling met bijbehorende voorwaarden zal worden opgenomen. Doordat geen besluit van de vergadering van eigenaars meer nodig is voor het plaatsen van een oplaadpunt, kan een individuele eigenaar een oplaadpunt gemakkelijker realiseren. De eigenaar hoeft de VvE slechts te informeren over het voornemen om een laadpunt te plaatsen. Op deze wijze draagt de notificatieplicht bij aan een vergemakkelijking van de uitrol van oplaadpunten in nieuwe en bestaande appartementsgebouwen. Hierdoor wordt de duurzame mobiliteit in de private omgeving gestimuleerd. Meer informatie vindt u op de site www.ifv.nl (zoekfunctie: laadpalen). Ook is de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) uitgebreid met een subsidiecategorie, waardoor onder meer verenigingen van eigenaren eenmalig subsidie kunnen aanvragen voor het zogenaamde oplaadpuntenadvies.

Nadat het advies is afgerond kan de VvE een subsidie aanvragen van 75% van de kosten van advisering (met een maximum van € 1.500,–) voor het aanleggen van één of meerdere oplaadpunten. Uitgebreidere informatie is te vinden op www.rvo.nl (zoekfunctie: oplaadpuntenadvies SEEH).

Scope 12 Zonnepanelen

Deze kwaliteitsstandaard om PV-installaties (Photo Voltaic) te inspecteren en daarmee ook te certificeren, is bedoeld om de veiligheid van technische installaties te waarborgen. De brandrisico’s en elektrische veiligheid worden geïnventariseerd. De maatregel om een kwaliteitsstandaard te gaan hanteren bleek noodzakelijk door de sterke stijging van het aantal installaties, de enorme groei van het aantal installateurs en de ondermaatse kwaliteit die daarmee helaas gepaard ging. Verzekeringsmaatschappijen zullen steeds vaker van eigenaren van PV-installaties eisen dat deze volgens de Scope 12 normen zijn aangebracht en goedgekeurd.