Meerjarenonderhoudsplan

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vermeldt welk onderhoud de komende jaren aan de gemeenschappelijke zaken en delen van uw appartementencomplex moet plaatsvinden. Het opstellen en actueel houden van een MJOP is belangrijk om in de toekomst niet voor financiële verrassingen te komen staan. Ook is het zaak dat alle onderdelen van het gebouw welke in de toekomst vervangen moeten worden, benoemd worden. Vergeet daarbij niet de kostenstijgingen van materialen en personeel die de laatste tijd spelen. Uit het MJOP moet blijken welk onderdeel van het gebouw het betreft, wanneer onderhoud c.q. vervanging nodig is en wat de hiermee gepaard gaande kosten zijn. Het is wettelijk verplicht om een onderhoudsreserve op te bouwen d.m.v. een jaarlijkse reservering. Een MJOP is dan de beste manier om de juiste hoogte van dit reservefonds vast te stellen. Bovendien geldt dat indien het MJOP op basis van de NEN 2767 is opgesteld, een taxateur deze ook kan gebruiken bij de waardebepaling t.b.v. verkoop en/of financiering van een appartement. Voorts zijn er steeds meer hypotheekverstrekkers die een MJOP verlangen alvorens over te gaan tot financiering.

Verduurzaming

Zowel het milieu als de huidige energieprijzen nodigen uit tot het nemen van duurzame maatregelen. Te denken valt hierbij aan het isoleren van het dak, de gevel en de vloer, het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen of het vervangen van de kozijnen, het glas en voordeuren. Dit vereist uiteraard de nodige investeringen en bij heel veel VvE’s ontbreekt hiervoor de financiële ruimte in het reservefonds. De leden zouden dan via een eenmalige bijdrage de kosten hiervoor moeten dragen of via een periodieke bijdrage in geval van een lening. Eén en ander vereist dan ook voldoende draagvlak onder de leden. Tegenover de investering staat dan wel dat men meer wooncomfort ervaart en lagere energielasten heeft. VvE’s kunnen in aanmerking komen voor financiering uit het Nationaal Warmtefonds voor verduurzaming middels de energiebespaarlening. Ook is het mogelijk gebruik te maken van een subsidieregeling, vanaf januari 2023 ook al mogelijk bij één isolatiemaatregel. Een VvE kan subsidie aanvragen via SEEH (Subsidie Energiebesparing Eigen Huis), ISDE (Subsidie voor duurzame energie) of SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking). Een (erkend) energieadviseur geeft inzicht in de mogelijkheden voor verduurzaming. Het advies kan dan ook worden opgenomen in het MJOP, een zogenaamde DMJOP.

Inspectie zonnepanelen Scope 12

Scope 12 is een keuring c.q. certificering die de technische kwaliteit en veiligheid van PV-installaties (zonnepanelen)beschrijft.
Momenteel is deze Scope 12 keuring nog niet verplicht, maar er zijn al verzekeraars die dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 als verplichting in hun verzekeringsvoorwaarden gaan opnemen. Is een installatie namelijk niet naar behoren aangebracht dan bestaat de mogelijkheid dat hierdoor brand ontstaat, met alle gevolgen van dien. Er zijn diverse gecertificeerde bedrijven die deze keuringen verrichten. Mochten er afwijkingen geconstateerd worden, dan kunt u hiermee aan de slag waarna er, indien nodig, een herkeuring plaatsvindt. Afhankelijk van de verzekeraar dient er elke drie tot vijf jaar een her inspectie plaats te vinden.